AUDICO SYSTEMS AB

Se: Leveransvillkor - LLB

AUDICO SYSTEMS OY

Uppdaterad i december 2020

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller för affärsförhållandet mellan Audico Systems Oy (Y-1033749-1, "Säljaren") och dess kund.

Om inget annat avtalats ska de villkor som anges i köparens beställning inte gälla.

Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor ersätter inte enskilda avtalsvillkor som parterna uttryckligen kommit överens om i ett skriftligt försäljningsavtal.

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa allmänna försäljningsvillkor.

För beställningar gäller de villkor som gäller vid beställningstillfället och som finns tillgängliga på säljarens webbplats.

2. KUNDINFORMATION OCH DATASKYDD

När kunden gör en beställning är han eller hon skyldig att lämna fullständiga kontaktuppgifter, inklusive kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-postadress, samt företagets organisationsnummer, telefonnummer och postadressen, i förekommande fall, faktureringsadressen.

Kundens uppgifter lagras i säljarens kundregister, där informationen används för att upprätthålla kundrelationen. Säljaren och dess dotterbolag har också rätt att behandla och lämna ut uppgifterna för legitima ändamål (t.ex. direktmarknadsföring) i enlighet med personuppgiftslagen (523/99).

Sekretesspolicyn i enlighet med dataskyddsförordningen finns på säljarens webbplats. Kunden kan motsätta sig användningen och behandlingen av sina uppgifter för marknadsföringsändamål och kontrollera sina personuppgifter genom att kontakta Säljarens servicecenter. Kontakten ska ske skriftligen och undertecknas och lämnas till Audico Systems Oy, Olarinluoma 12, 02200 Esbo, Finland.

Mer information finns i sekretesspolicyn.

3. PRISER

Priserna är exklusive moms (moms 0 %) och inkluderar inte förpacknings- och fraktkostnader i säljarens lokaler i Esbo, Finland.

I webshopen visas momspriset separat.

Om det finns ett uppenbart prisfel på en produkt, kommer produkten inte att säljas till ett klart lägre pris om det kan antas att kunden har förstått att det finns ett fel.

Säljaren förbehåller sig rätten att ändra priserna.

Säljaren förbehåller sig också rätten att begränsa försäljningen av exceptionellt stora kvantiteter.

4. BETALNINGSVILLKOR

Betalningsvillkoren för kontokunder fastställs i ett separat avtal. Ränta på försenade betalningar debiteras i enlighet med räntelagen. För icke-kontokunder sker leveranserna genom debitering, kreditkort, förskottsbetalning eller på begäran.

Äganderätten till produkterna övergår till köparen först när säljaren har mottagit betalning för de levererade produkterna.

5. LEVERANSVILLKOR

Produkterna är gratis i vårt lager. Frakt- och leveranskostnader betalas av köparen. Beställningar levereras enligt överenskommelse. Eventuell delleverans måste avtalas separat.

Leveranstiden måste avtalas på beställnings- eller leveransbasis.

Vi strävar efter att behandla en komplett beställning inom 48 timmar efter mottagandet. En slutförd beställning är en beställning där alla produkter finns i lager och är reserverade för beställningen.

Säljaren är inte skyldig att utan ett separat avtal reservera andra produkter i samma beställning för kunden om tillgången på en produkt är dålig eller om leveransen försenas av orsaker som säljaren inte kan råda över. Kostnader för partiell eller efterföljande leverans debiteras som vanligt.

Mottagaren av beställningen är skyldig att kontrollera leveransen och reklamera eventuella leveransfel till säljaren utan dröjsmål, dock senast 7 dagar efter leveransen.

Skadeståndsansvaret övergår till köparen när varorna har överlämnats till transportören eller köparen i enlighet med leveransvillkoren. Mottagaren av beställningen ska utan dröjsmål göra anspråk på transportskador och fel hos transportören.

6. LEVERANSAVGIFTER

Hanterings- och leveransavgifter debiteras på grundval av vikt eller volym, dock minst 20 euro (moms 0 %). En liten leveransavgift på 10 euro (0 % moms) tas ut om beställningens värde är mindre än 170 euro (0 % moms).

I nätbutiken anges leveransavgiften när beställningen görs.

7. GARANTI

Produkten omfattas av tillverkarens garanti. Garantiperioden får inte överstiga den garantiperiod som tillverkaren beviljar.

Garantin täcker inte defekter som orsakats av naturligt slitage, transportskador eller felaktig användning, underhåll eller förvaring, eller andra omständigheter utanför säljarens direkta kontroll.

Garantiens giltighet förutsätter att de givna anvisningarna och gällande bestämmelser följs vid användning och installation av produkten. Alla fel måste anmälas till säljaren så snart de upptäcks och under alla omständigheter inom garantiperioden.

Säljarens ansvar för defekter är begränsat till reparation eller utbyte av den defekta produkten inom rimlig tid i säljarens lokaler. Säljaren är inte skyldig att tillhandahålla en ersättning under garantiperioden. Säljarens ansvar omfattar inte arbete på plats eller andra delar, komponenter eller system än själva den defekta delen. Köparen ska alltid stå för kostnaden för att skicka eller transportera produkten till eller från säljaren.

Säljaren gör inga uttalanden, garantier eller åtaganden av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, när det gäller produkternas egenskaper eller defekter utöver vad som uttryckligen anges ovan. Säljaren ska därför inte vara ansvarig för t.ex. produkternas allmänna lämplighet för användning eller deras lämplighet för något allmänt eller särskilt ändamål.

Garantianspråket måste åtföljas av en felrapport, inköpsdatum och en kopia av fakturan.

En separat avgift tas ut för varje inspektion utanför garantiperioden.

8. KLAGOMÅL

Reklamationer måste alltid göras skriftligen till säljaren. Produkten får inte returneras utan en skriftlig bekräftelse från säljaren, som måste anges i returförsändelsen. I detta fall måste produkten returneras oanvänd och i sin originalförpackning med alla tillbehör. För överenskomna avbokningar av lagervaror återbetalas upp till 80 %. Produkter som säljaren köpt enbart för köparen kan inte returneras.

Fraktkostnaden för returen betalas av köparen. Returen ska åtföljas av säljarens skriftliga samtycke och en följesedel eller en kopia av fakturan.

9. ANSVAR FÖR FÖRSENINGAR

Säljarens ansvar för försening är begränsat till den faktiska skada som köparen har lidit och får under alla omständigheter inte överstiga 0,5 % per vecka av inköpspriset för den del av leveransen som försenats och högst 5 % av priset i fråga. En vecka definieras här som sammanhängande perioder om sju dagar från leveransdatumet för delen i fråga, vilket bekräftas skriftligen av säljaren.

Om förseningen har varat i mer än tre månader har köparen rätt att häva försäljningen av den försenade delen av leveransen. Förutom denna rätt till hävning och rätten till skadestånd enligt definitionen ovan har köparen inga andra rättigheter och säljaren har inget annat ansvar på grund av försening eller utebliven leverans av varorna.

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla registrerade eller oregistrerade varumärken, handelsnamn, patent, mönster, ritningar, planer och andra immateriella och industriella rättigheter som rör produkterna eller som används eller tillhandahålls av säljaren är säljarens eller dess licensgivares egendom och får inte användas, distribueras, licensieras, publiceras eller registreras av köparen eller någon annan utan säljarens skriftliga samtycke i förväg.

Köparen får inte använda eller avslöja några av säljarens affärshemligheter eller know-how som rör produkterna.

11. FORCE MAJEURE

Säljaren är inte ansvarig för brott eller underlåtenhet att utföra avtalet på grund av force majeure eller andra omständigheter utanför säljarens direkta kontroll, såsom arbetskonflikter, upplopp, bränder, krig, embargo, brist på arbetskraft, råmaterial, energi eller transporter, naturkatastrofer eller förseningar, eller andra omständigheter som beror på lagar, regler eller myndighetsbeslut eller åtgärder som påverkar säljaren eller säljarens underleverantör.

12. ALLMÄNNA ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Säljarens eventuella skadeståndsansvar är alltid begränsat till det belopp som köparen betalat för den produkt som skadan gäller. Säljaren är under inga omständigheter ansvarig för indirekta skador eller följdskador, såsom förlust av vinst, förlust av kontrakt eller användning, skada på egendom eller ansvar gentemot tredje part, eller för skador för förlust av anseende.

Säljaren är ansvarig för person- och sakskador (produktansvar) endast om det kan bevisas att skadan orsakats av säljarens grova vårdslöshet. Denna ansvarsbegränsning gäller dock inte i de fall då säljaren är skadeståndsskyldig enligt 5 § i produktansvarslagen och säljarens ansvar därför bestäms av produktansvarslagen.

Talan mot säljaren måste väckas inom ett år från det att orsaken till talan uppstod och under alla omständigheter senast tre år efter det att varorna levererats.

13. INSOLVENS

Säljaren har rätt att omedelbart säga upp alla utestående köpeavtal om köparen blir insolvent eller i konkurs, ingår ett ackord med sina fordringsägare eller försätts i likvidation eller rekonstruktion. I sådana fall ska priserna för de levererade varorna och tjänsterna förfallas till omedelbar betalning.

14. TILLÄMPLIG LAG

Dessa allmänna försäljningsvillkor och alla köpeavtal regleras av finsk lag.

15. PLATS FÖR JURISDIKTION

Alla tvister som rör dessa allmänna försäljningsvillkor och försäljningsavtalen ska avgöras av den vanliga civilrättsliga domstolen på säljarens hemort.

__wf_reserverad_ärva
LET'S TALK.

Vill ni ha den bästa AV-lösningen för era konferensrum? Eller kanske en uppgradering av er nuvarande utrustning? Oavsett om det handlar om uppgraderingar eller att lösa problem i era mötesrum, vi finns här för er och ser till att era möten blir effektiva och professionella så som de ska vara.
Så tveka inte - kontakta oss idag.

Kontakta oss